Wie stelt zich kandidaat

Wie is kandidaat als Provinciale Voorzitter.

1.1. Hij/Zij vertegenwoordigt West-Vlaanderen op alle officiële en sportieve plechtigheden, die hij van rechtswege of na uitnodiging bijwoont.

1.2. Hij/Zij delegeert indien noodzakelijk bepaalde opdrachten naar de leden Raad van Bestuur.

1.3. Hij/Zij bepaalt samen met de Secretaris de data en dagorde van de bijeenkomsten van de Raad van Bestuur en van het Dagelijks Bestuur en Hij/Zij leidt de werkzaamheden ervan.

1.4. Hij/Zij coördineert alle activiteiten van de provinciale commissies.

1.5. Hij/Zij zetelt ambtshalve in de Raad van Bestuur van de Vlaamse Volleybalbond.

1.6. Hij/Zij woont alle vergaderingen, samenkomsten, enz. bij, waarvoor Hij/Zij een officiële uitnodiging heeft ontvangen.

1.7. Hij/Zij ontvangt op regelmatige basis kopie van de informaticabestanden van de diverse commissies.

1.8. Hij/Zij maakt deel uit van het Dagelijks Bestuur en de Redactieraad.

 

Johan Van Riet: Uittredend en herverkiesbaar

 

De kandidaturen voor de te begeven mandaten moeten aangetekend bij de Provinciale Secretaris toekomen, uiterlijk 30 (dertig) dagen voor de provinciale Algemene Vergadering.